top of page

רשימת האוספים

הארכיון שוקד על הנגשת האוספים לקהל: סריקת המסמכים וקטלוג ממוחשב.

בקרוב אפשר יהיה ללחוץ על השמות המודגשים ולעבור למידע שירוכז בקטלוג המקוון.

שימו לב: כדאי לעקוב, הרשימה מתעדכנת מעת לעת!

אבדורי, חנן (1965-1902) | שחקן | אוספים 16 | מכתבים, מסמכים, תווים, תצלומים, עיתונות

אוקסנברג, יוסף (1967-1897) | במאי, מחזאי | אוספים 56 |

ארגון 'מסד' | מחזות לילדים ולנוער | אוספים 44 |

ביאליק, אילנה | חוקרת תיאטרון יידיש | אוספים 39 |

בלומנפלד, דיאנה (1961-1903) | שחקנית תיאטרון יידיש | אוספים 41 |

בן ארי, חנה (אוסף חנה וניניו) (1978-1928) | תסריטאית ומתרגמת | אוספים 87 |

בן-חיים, צבי (1957-1898) | שחקן תיאטרון הבימה | אוספים 52 | יומנים, מכתבים, מסמכים, תעודות, תצלומים, קטעי מחזות, כרזות, עיתונות

בן-יוסף, אברהם (1980-1907) | שחקן, ממייסדי התיאטרון הקאמרי | אוספים 60 |

בן לוי, שמואל | שחקן תיאטרון יידיש | אוספים 22 | 1 קופסה | מכתבים, מסמכים, תצלומים, כרזות, עיתונות

בן עמוס, עמנואל (2007-1923) | שחקן | אוספים 64 |

בן עמי, יעקב (1977-1890) | שחקן תיאטרון בארצות הברית, יידיש ואנגלית | אוספים 24 | מכתבים, תווים, סקיצות, תוכניות, עיתונות

בן עמרי, שמעון | מחזאי, במאי מנהל אמנותי, תיאטרון בעיראק, להקת אור בישראל | אוספים 31 | מכתבים, תצלומים, כרזות, קטעי מחזות

בקר, ישראל (2003-1917) | במאי ושחקן, תיאטרון יידיש והבימה | אוספים 48 |

ברבן, זאב (1974-1897) | במאי, מחזאי, תיאטרון אהל | אוספים 5 | מכתבים, תצלומים, עיתונות

ברגנר, אליזבת (1986-1897) | שחקנית תיאטרון בגרמניה | אוספים 47 |

ברוק, שלמה (1983-1899) | שחקן תיאטרון הבימה | אוספים 68 | תעודות, תצלומים, תוכניות, קטעי מחזה, עיתונות

בת-דורי שולמית (1985-1904) | מחזאית, במאית, שחקנית | אוספים 46 | מכתבים, יומני עבודה, כתבי יד, תצלומים, רשימות להרצאות, תווים

גור, ישראל (1982-1925) | מייסד הארכיון | אוספים 23 |

גילאון (גוריאצ'יקוב), ברוך (1980-1901) | תיאטרון המטאטא | אוספים 72 | מכתבים, תעודות מסמכי אמרגנות, כתבות פרי עטו, תולדות חיים

גיני, אריה | שחקן | אוספים 74 |

גרשוני, גרשון ק' (1969-1902) | מבקר תיאטרון וסופר | אוספים 1 | מכתבים, מחברות בכתב יד, תצלומים, ביקורות על הצגות, תוכניות, עיתונות

דבל, אטיין (1993-1931) | במאי, מעצב תפאורה ותלבושות | אוספים 53 | מכתבים, רשימות, מסמכים, ספרי בימוי, סקיצות, תצלומים, כרזות, קלטות וידאו ואודיו, 

מחזות, עיתונות, תולדות חיים

דה פיליפ, אדיס (1978-1912) | מייסדת האופרה הישראלית | אוספים 43 | מסמכים, תעודות, תצלומים, ציורי פורטרט, כרזות, תוכניות

דונת, אליעזר (1969-1902) | שחקן תיאטרון הקומקום והמטאטא | אוספים 2 |

דמארי, סעדיה (1988-1913) | מחזאי, במאי, שחקן, רקדן | אוספים 70 |

הוניג-כהן, שושנה (1991-1900) | שחקנית, התיאטרון העברי | אוספים 61 |

הירשפלד, זלמן (1989-1902) | שחקן תיאטרון יידיש | אוספים 77 |

המאירית, עדה (1995-1934) | מעצבת תפאורה ותלבושות | אוספים 62 | מכתבים, תצלומים, שקופיות, תשלילים, סקיצות, קלטות, עיתונות, מחזות

וולף, ארי אלף (?-1974) | במאי ושחקן, ראשית התיאטרון העברי | אוספים 7 |

ווקס, אדריאן (2012-1936) | מעצב תפאורה ותלבושות | אוספים 79 | סקיצות לתפאורה ולתלבושות, דגמי תפאורה

ורדי, דוד (1973-1872) | שחקן תיאטרון הבימה | אוספים 36 | מכתבים, יומנים, תצלום, עיתונות

ורדינה, ריקה | שחקנית, קריינית, ראשית המאה העשרים | אוספים 58 |

זוסקין, בנימין (1952-1899) | במאי, שחקן, התיאטרון היהודי במוסקבה (גוס"ט) | אוספים 86 |

זילברצוויג, זלמן (1972-1894) | חוקר תיאטרון יידיש | אוספים 50 |

זסלבסקיא, ורה | שחקנית תיאטרון יידיש | אוספים 26 |

זקס, אריה (1992-1932) | במאי, חוקר תיאטרון | אוספים 42 | מכתבים, מסמכים, תצלומים, עיתונות

חוג הבימה בירושלים | אוספים 21 |

טורקוב, זיגמונט (1970-1896)| מחזאי, במאי, שחקן תיאטרון יידיש ותיאטרון עברי, מייסד תיאטרון זוטא | אוספים 67 |

טורקוב, יונס (1988-1898) | במאי ושחקן תיאטרון יידיש | אוספים 32 | מכתבים, טקסטים בכתב יד, תצלומים, תוכניות, אוטוביוגרפיה, מאמרים, טיוטות

כהנא, שמואל (1980-1902) | אמרגן | אוספים 20 | מכתבים, מסמכים, רשימת הצגות, כרטיסים, רישיונות, הרשאות, כרזות, עיתונות

להד, עזרא (1995-1917) | מבקר תיאטרון וחוקר | אוספים 71 |

לוברני, אהרון (2018-1926) | שחקן תיאטרון יידיש | אוספים 65 |

לוין, דניה (1903-?) | במאית, רקדנית, מייסדת תיאטרון 'אורים' לילדים ולנוער | אוספים 17 |

לומעט, ברוך (1992-1898) | שחקן תיאטרון יידיש | אוספים 11 |

לונדון, בצלאל (1971-1900) | שחקן תיאטרון הקומקום, המטאטא, אהל | אוספים 37 | מכתבים, חוזים, תצלומים, טקסטים, עיתונות

לופטגלס, עמנואל (1958-1896) | מעצב תפאורה ותלבושות | אוספים 59 |

ליבר, משה (1962-1887) | מחזאי | אוספים 85 |

מורגן, ראובן (1995-1935) | במאי תסכיתי רדיו | אוספים 54 |

מיכאלס, שלמה (1948-1890) | במאי ושחקן התיאטרון היהודי במוסקבה (גוס"ט) | אוספים 10 | חדר מיכאלס: מסמכים, ציורים, תעודות, תצלומים,
תקליטים, תלבושת, עיתונות

מילוא, יוסף (1997-1916) | במאי, שחקן, מייסד התיאטרון הקאמרי והתיאטרון העירוני חיפה | אוספים 27 | חדר מילוא: מסמכים, התכתבויות, תצלומים,
תעודות הוקרה ופרסים, ספרים, תקליטים

מילר, ג'ויס (2009-1919) | במאית | אוספים 9 |

מסקין, אהרן (1974-1898) | שחקן תיאטרון הבימה | אוספים 19 |

מרגלית, מאיר (1974-1906) | שחקן תיאטרון אהל | אוספים 15 | מסמכים, התכתבויות, תצלומים, תלבושות, אביזרי במה, הקלטות

מרקס, אביבה (ילידת 1932) | שחקנית | אוספים 49 |

נאכבוש, נח (1970-1885) | שחקן תיאטרון יידיש | אוספים 4 |

נאמן, משה | אוספים 51 |

נוגר, אברהם (?-1994) | במאי, מלחין ושחקן תיאטרון יידיש באוקראינה | אוספים 73 | מחזות פרי עטו, תווים של שיריו, הקלטה של שיריו,
תצלומים, זיכרונות, התכתבויות, מסמכים, עיתונות

נוז'יק, יצחק (1949-1889) | מחזאי ובמאי תיאטרון יידיש ותיאטרון המטאטא | אוספים 25 |

נחתומי, אברהם (1978-1900) | שחקן תיאטרון אהל | אוספים 6 |

ניניו, אברהם (אוסף חנה וניניו) (1985-1918) | במאי ושחקן תיאטרון הבימה | אוספים 87 |

סגל, גדליה | אוספים 63 |

סובול, יהושע (יליד 1939) | מחזאי | אוספים 50 |

סילברמן, אורנה ומרק | אוספים 80 |

סיני, אלי (2008-1927) | מעצב תפאורה ותלבושות | אוספים 76 | סקיצות, דגמי תפאורה, קטלוג תערוכה

סנש, בלה (1927-1894) | במאי תיאטרון בהונגריה | אוספים 35 |

סקלר, הרי (1974-1883) | סופר ומחזאי, יידיש ועברית | אוספים 34 | מחזה בכתב יד

פדר, סמי (2000-1909) | תיאטרון קאצעט – ברגן בלזן | אוספים 45 |

פיינברג, יחזקאל | שחקן | אוספים 13 |

פפר, רבקה (1890-?) | שחקנית ובמאית | אוספים 14 |

פרידלנד, צבי (1967-1898) | במאי ושחקן תיאטרון הבימה | אוספים 66 |

צבי, רפאל (1984-1898) | במאי, שחקן, מורה | אוספים 3 |

צמח, בנימין (1997-1902) | שחקן, במאי, רקדן | אוספים 69 |

צמח, נחום דוד (1939-1887) | מייסד תיאטרון הבימה | אוספים 18 | חדר צמח: מסמכים, התכתבויות, תצלומים, סקיצות, תלבושת, כרזות, ספרים

קדרי, ברוך (2000-1904) | שחקן התיאטרון העברי, סדן, המטאטא, מעצב תפאורה וצייר | אוספים 30 | מכתבים, תעודות, תצלומים

קיינץ, ג'וזף ובנו פרנק | אוספים 29 |

קרונגולד, חיים | אוספים 28 |

קרמר, סם | שחקן תיאטרון יידיש | אוספים 8 |

רובין, עמנואל (1984-1923) | חובב תיאטרון | אוספים 83 |

רובינא, חנה (1980-1888) | שחקנית תיאטרון הבימה | אוספים 38 |

שאן, נאוה (2001-1919) | שחקנית | אוספים 55 |

שובק, סינובה (1925-2009) והנקה (1986-1911) | שחקנים בתיאטרון דובר שבדית בפינלנד | אוספים 84 | תצלומים, התכתבויות, זיכרונות, עיתונות

שטסל, משה (2004-1926) | חובב תיאטרון | אוספים 81 | תוכניות תיאטרון

שטרמר-הניג, שושנה (2002-1923) | בובונאית ומעצבת בובות | אוספים 75 |

שרלינג, יורי (1944-?) | שחקן תיאטרון ברוסיה | אוספים 78 |

תיאטרון יהודי לילדים בניו יורק | אוספים 12 |

bottom of page