top of page

חברי העמותה

IMG_7015.jpg

הארכיון והמוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור הוא עמותה ללא מטרות רווח.

חברי העמותה הם:

מר מיכה טל – יו"ר

ד"ר נורית אורחן – ועדת ביקורת

מר ויקטור אלבראנס – ועדת ביקורת

פרופ' רחל אליאור – חברת הוועד המנהל

עו"ד רמי ברנט

פרופ' ליאור גרוסמן – חברת הוועד המנהל

פרופ' גל ונטורה – חברת הוועד המנהל

מר עמוס יובל

פרופ' אלכסנדר יעקובסון – חבר הוועד המנהל

גב' יהודית לוין

ד"ר משה מוסק

מר נחום רגב – חבר הוועד המנהל

ד"ר דיאגו רוטמן – חבר הוועד המנהל

 

 

יושבי ראש העמותה בעבר:

מר משה קול (1981-1970)

מר מרדכי איש-שלום (1990-1981)

מר אליעזר שמואלי (2017-1990)

bottom of page